സംസ്ഥാന കണ്‍ട്രോള്‍ കമ്മീഷന്‍

1. എം.വിജയകുമാർ (ചെയർമാൻ)

2. പ്രൊഫ.എം.ടി.ജോസഫ്

3. കെ.കെ.ലതിക

4. വത്സലൻ പനോളി

5. കെ.വി.അബ്ദുൾ ഖാദർ