Skip to main content

പുതിയ കായിക സംസ്കാരം

എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും സ്പോര്‍ട്സ് സമുച്ചയങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഒരു മികച്ച കളിക്കളമെങ്കിലും ഉറപ്പുവരുത്തും. സ്കൂള്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്പോര്‍ട്സ് പരിശീലനം നല്‍കും. എല്ലാ ജില്ലകളിലും റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്പോര്‍ട്സ് സ്കൂളുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുന്‍കൈയെടുക്കും. സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സിലിനു കൂടുതല്‍ പണവും അധികാരവും നല്‍കും. എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിശ്രമത്തിനും വിനോദത്തിനും കായികാഭ്യാസത്തിനും പൊതുയിടങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും. സൈക്കിംഗിളിംഗിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

കായികരംഗം

 1. കിഫ്ബി പിന്തുണയോടുകൂടി എല്ലാ ജില്ലകളിലും 4050 കോടി ചെലവില്‍ ബഹു ഉദ്ദേശ്യ ജില്ലാ സ്പോര്‍ട്സ് കോംപ്ലക്സുകള്‍ക്ക് അനുവാദം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ നിര്‍മ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. ഇതിനു പുറമെ, എണ്‍പതോളം ചെറുകിട സ്റ്റേഡിയങ്ങളും കിഫ്ബി വഴി നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സ്പോര്‍ട്സ് ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചറില്‍ ഇതുവഴി വലിയൊരു കുതിപ്പുണ്ടാകും. ഇടുക്കിയിലെ ഹൈ ആള്‍ട്ടിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററും സ്റ്റേഡിയവും പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. മൂന്നാറിലെ സാഹസിക അക്കാദമി വികസിപ്പിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും ഉള്ളതുപോലെ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റേഡിയം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

 2. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒത്തുകൂടുന്നതിനും ലഘുവ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനും പാര്‍ക്ക് പോലുള്ള പൊതുയിടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും. എവിടെയെല്ലാം സ്കൂളുകളിലോ മറ്റു പൊതു ഇടങ്ങളിലോ കളിക്കളത്തിനുള്ള സ്ഥലം ലഭ്യമാണോ, അവ നവീകരിച്ച് മത്സരയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

 3. സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സിലിന്റെ കീഴിലുള്ള 108 വിവിധതരം സ്പോര്‍ട്സ് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തും.

 4. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും കായികക്ഷമതയും നല്ല ആരോഗ്യവും കൈവരിക്കുന്നതിന് കേരള കായികക്ഷമതാ മിഷന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ആരോഗ്യവകുപ്പുകളുടെ സഹകരണ ത്തോടെ ആരംഭിക്കും.

 5. സ്പോര്‍ട്സ് ശാസ്ത്രശാഖകളിലെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സില്‍ സഹകരിക്കും. സ്പോര്‍ട്സ് മെഡിസിന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ പ്രത്യേക സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കും.

 6. എല്ലാ പ്രധാന കളികളിലും ലീഗ് മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. സംയുക്ത സര്‍വകലാശാലാ ടീമിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരെ ഇതില്‍ പങ്കാളിയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഫുട്ബോളില്‍ അന്തര്‍ദേശീയ ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂര്‍ണ്ണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കും.

 7. കായിക പ്രതിഭകളെ കുട്ടിക്കാലത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തും. കുട്ടികളുടെ കായികാഭിരുചി വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന തിനുള്ള പ്ലേ ഫോര്‍ ഹെല്‍ത്ത് പദ്ധതി, ഫുട്ബാള്‍ ടാലന്റുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള കിക്കോഫ്, നീന്തലിനുള്ള സ്പ്ലാഷ്, ടെന്നീസിനുള്ള എയ്സ് തുടങ്ങിയ സ്കീമുകള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

 8. സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സിലിന്റെ പുനഃസംഘടന പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനതലത്തില്‍ സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സിലിന്റെ ഘടകങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കും.

 9. കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സ്പോര്‍ട്സ് ടീമുകള്‍ രൂപീകരിക്കും.

 10. കേരളത്തിലെ സ്പോര്‍ട്സ് ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്‍ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കും. ഗ്രേഡ് തിരിച്ച് ലൈബ്രറികള്‍ക്ക് എന്നപോലെ ധനസഹായം നല്‍കും.

 11. കളരിപ്പയറ്റ്, വുഷു, തായ്ക്കോണ്ട, കരാട്ടെ എന്നീ ആയോധന കലകള്‍ക്ക് പോലുള്ള ആയോധനകലകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

 12. സ്പോര്‍ട്സ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സിലിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കും. ഇവയെയും വിവിധ അസോസിയേഷ നുകളെയും ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കാന്‍ കായിക ഭവന്‍ സ്ഥാപിക്കും.

 13. നിലവിലുള്ള കായിക വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി (ആജഋറ, ങജഋറ, ചകട ഇീമരവശിഴ ഉശുഹീാമ) പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും പഠനനിലവാരം ഉയര്‍ത്താനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും ചെയ്യും.

 14. ജി.വി രാജ സ്പോര്‍ട്സ് സ്കൂള്‍, കണ്ണൂര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് ഡിവിഷന്‍, അയ്യന്‍കാളി സ്പോര്‍ട്സ് സ്കൂള്‍ എന്നിവ അന്തര്‍ദേശീയ നിലവാരത്തി ലേയ്ക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ സമയ ബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. കണ്ണൂര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് ഡിവിഷന്‍ മാതൃകയില്‍ രണ്ട് സ്പോര്‍ട്സ് ഡിവിഷനുകള്‍കൂടി ആരംഭിക്കും.

 15. സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ടയിലെ 2010 മുതല്‍ 2014 വരെയുള്ള നിയമനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴാണ് കുടിശിക തീര്‍ത്ത് നിയമനം നടത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ ഗെയിംസില്‍ വിജയികളായിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് നിയമനം നല്‍കി. സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ട വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ടയില്‍ നിയമിതരായ സ്പോര്‍ട്സ് താരങ്ങളുടെ പരിശീലന മികവും സേവനവും ബഹുജനങ്ങള്‍ക്കു കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന വിധത്തില്‍ ജോലി സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സബോര്‍ഡിനേറ്റ് റൂള്‍സ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാധ്യതകള്‍ പരിഗണിക്കും.

 16. സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ടയില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമിതരായ സ്പോര്‍ട്സ് താരങ്ങളുടെ പരിശീലനമികവും സേവനവും ബഹുജനങ്ങള്‍ക്കുകൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന വിധത്തില്‍ ജോലി സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സബോര്‍ഡിനേറ്റ് റൂള്‍സ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാധ്യതകള്‍ പരിഗണിക്കും.

 

 1. സൈക്കിള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. റോഡുകളില്‍ സൈക്കിള്‍ ട്രാക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും. ഒഴിവു ദിവസങ്ങളില്‍ ചില റോഡുകള്‍ സൈക്കിളിനും കാല്‍നടയാത്രക്കാര്‍ക്കും മാത്രമായി റിസര്‍വ്വ് ചെയ്യും. സൈക്കിള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഉദാരമായ വായ്പ ലഭ്യമാക്കും. സൈക്കിള്‍ ക്ലബ്ബുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരുദിവസം സൈക്കിളിംഗ് ദിനമായി ആചരിക്കുകയും കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതല്‍ മറ്റേയറ്റം വരെ വിപുലമായ റിലേ സൈക്കിളംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.